A Kokas-pedagógia kutatásának témakörei

Hagyaték és életmű feldolgozása kutatási témakör

Kokas Klára hagyatéka a Kodály Zoltán által elindított magyar zenepedagógia szellemi örökségének fontos része, amelyből nemcsak a Kokas-módszer kialakulásának konkrét története, de az elmúlt 60 év hazai szakmapolitikai környezete, ill. a nemzetközi visszhang értékpreferenciái is kiolvashatók. A kutatási témakör konkrétan a Kokas-hagyaték összetett dokumentum gyűjteményének rendszerező feldolgozásával, kutathatóvá tételével is foglalkozik tudományos, szakmai közösségek számára. A kutatás tárgya még az életmű vizsgálata különféle tematikus fókuszokkal (pl. nevelésfilozófia, lelkiség, mentálhigiéné, dal-és zenei repertoár).

Módszertani kutatási témakör

Kokas Klára pedagógiai innovációjának tudományos feldolgozása és gyakorlati megismertetése egyre fontosabb a zenepedagógia szakmódszertani területén belül és azon kívül is, hiszen az empátia, a közvetlen reflektív személyközi (meta)kommunikáció élményszerű megélése esélyegyenlőséget ad az inkluzív társadalmi folyamatok és a kultúraközi dinamikák megértéséhez. Az egyén szintjén vizsgálódva a személyiségalakulás mikéntje érhető tetten a zenei és a nem-zenei kompetenciaterületeken egyaránt a teljes ember neveléseként. A testi tanulással megélt zenei élmények összefüggése a testi, lelki, szellemi fejlődéssel, az egyéni és társadalmi jóléttel (well-being) szintén a vizsgálódás tárgyát képezik. Ugyanilyen fontos és tanulmányozandó a különféle művészeti ágak, ágazatok kifejezési nyelvének kapcsolódása a zenéhez az élményalapú pedagógián belül, mint összművészeti történés, ill. komplex esztétikai-művészeti nevelés. A módszertani témakör nemcsak a Kokas-pedagógia köznevelési szakmódszertanával foglalkozik a csoportos nevelés során, hanem kiterjed a tanárképzés, művészképzés területére is, kiemelten a zenei területen, bekapcsolva a zenei mozgáselemzés összetett műfaját mint vizsgálati eszközt. A módszertani kutatásokat segíti a pedagógiai tervezés és értékelést segítő komplex pedagógiai dokumentáció tartalmi és formai összetevőinek meghatározása, kutatása.

Kreativitáskutatások témakör

A Kokas-pedagógia eredményeinek bemutatását és speciális vagy hosszantartó hatásainak vizsgálatát nemcsak a LLL alapelve (pl. a rugalmasság és nyitottság megtartása) vagy a flow-ra való képesség megszerzése indokolja, de a hálózatosodás mint életstílus, ill. tevékenységi keret elterjedése is. Világszerte egyre nagyobb jelentőséget kapnak a kollaboratív, kísérletező műhelyek, melyek a kollektív alkotóképesség, a csapatmunka kreatív és tudásmegosztó színterei. Kokas Klára komplex művészeti programja a legmagasabb kreativitási szinten, az alkotói cselekvésben is megmozgatja a résztvevőket – nemcsak az éneklés, a zenei mozgás, az aktív zenehallgatás segítségével, de a nonverbális dramatikus játék és kommunikáció, a gazdag képzeleti munka, az igényes (irodalmi) szóbeli, és expresszív képi kifejezés segítségével ugyanúgy. A témakörön belül a kreativitás különféle szintjeinek és fajtáinak, megnyilvánulásainak követése kerül vizsgálat alá különféle életkorokban.

Esettanulmányozás kutatási témakör

Kokas Klára pedagógiája mindig a személyre, az egyedi és különleges emberre figyelt. Életművének jelentősége és hatása az egyéni (élet és szakmai) utakban érhető tetten leginkább, ezért minden kutatási témakörhöz kapcsolódóan esetismertetések, esettanulmányok készítése indokolt, mint transzdiszciplináris megközelítés interjúk és audiovizuális dokumentumok tartalomelemzésével.